#chamnoidonthuan

Chậm phát triển ngôn ngữ
22-05-2020

1.Thế nào là trẻ chậm phát triển ngôn ngữ:  Chậm phát triển ngôn ngữ  là sự chậm hơn về sự phát triển hay khả năng sử dụng lời nói. Lời nói bao hàm quá trình tạo ra âm thanh, như việc sử dụng các cơ quan bộ phận như: phổi, dây thanh quản, miệng, môi, […]

Read More