#tangdonggiamchuy; #dauhieugiamchuy

RỐI LOẠN TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý (ADHD)
05-01-2018

Tăng động giảm chú ý và những điều cần biết ADHD là rối loạn tâm thần và thần kinh – hành vi, đặc trung bới khó khăn trong việc tập trung hoặc tăng hoạt động/ xung động hay kết hợp cả giảm tập trung chú ý và tăng hoạt động/ xung động ADHD là một […]

Read More