Tài liệu

Bảng kiểm ngôn ngữ của chương trình giáo dục sớm Portage (1987)
14-09-2020

Trung tâm xin giới thiệu đến Quý phụ huynh học sinh tài liệu: “BANG KIEM NGON NGU PORTAGE 1987” Phần tài liệu này được rút ra từ bảng kiếm chương trình giáo dục sớm và đã được sửa đổi để phù hợp với việc ứng dụng ngôn ngữ Việt Nam.  Bảng kiểm ngôn ngữ Portage […]

Read More
Từng bước nhỏ
16-07-2020

Từng bước nhỏ một là chương trình can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển trí tuệ (CPTTT) có tuổi khôn tối đa là 4. Can thiệp sớm nghĩa là bắt đầu giúp trẻ CPTTT càng sớm càng tốt để trẻ phát triển tối đa khả năng của chúng. Đối tượng của Từng bước nhỏ […]

Read More